cc


Mezinárodní zkušební řád pro lovecké španěly

(REGLEMENT B)

 

 

Preambule

 

Cílem těchto zkoušek je zjistit mnohostrannou použitelnost loveckého psa a získat zvláštní uznání pro slídiče s vysokým výkonnostním standardem.

 

Kromě toho mají zkoušky sloužit k podpoře a upevňování mezinárodní spolupráce v oblasti lovecké kynologie.

 

§ 1

Časové provedení zkoušky se řídí zvyklostmi země, ve které je zkouška prováděna.

 

 

§ 2

Zkoušky se mohou účastnit pouze psi zapsaní v plemenné knize uznané F.C.I.

 

 

§ 3

Ze zkoušky jsou vyloučeni:

a)      - hárající feny

b)      - agresivní psi

c)     -  nemocní psi

d)      - při patřící osobám, které byly chovatelskými svazy nebo spolky přidruženými k F.C.I. vyloučeny nebo jsou členy spolků, které F.C.I. neuznává.

 

 

§ 4

Při zohlednění těžkých podmínek zvěře v Evropě je každá země oprávněna omezit čekatelské zkoušky dle podmínek pro zvěř na vlastním teritoriu, za podmínky, že ustanovení těchto omezení budou předem oznámena v programu.

 

 

§ 5

Pořadatel má právo zkoušku zrušit z důvodu vyšší moci nebo příliš malého počtu přihlášek. V tomto případě se přihlašovací poplatek za psa vrací.

 

 

§ 6

Pořadatel by měl poskytnout zahraničním účastníkem před zkouškou bezplatně platný zkušební řád.

 

 

§ 7

Pořadatel se musí postarat o to, aby mohli psi absolvovat veškeré zkouškové disciplíny bez rušení diváky nebo jinými psovody.

Pokud pes zklame dle názoru psovoda z důvodu rušení diváky, jinými psovody nebo jinými okolnostmi nesouvisejícími s lovem, má psovod právo požádat zkušebního rozhodce o opakování zkoušky v příslušné disciplíně.

Pokud žádost uznají dva zkušební rozhodči jako oprávněnou, musí být zkouška v příslušné disciplíně opakována. Předcházející práce  psa v této disciplíně poté nebude hodnocena. Opakování může proběhnout teprve po přiměřené přestávce. Žádost musí být vznesena během příslušné práce nebo bezprostředně po ní.

 

 

§ 8

1. Po celou dobu zkoušek na sobě pes nesmí nést žádný donucovací předmět

2. Všichni psi nevyvolaní ke zkoušce musí být na vodítku.

3. Psovod nesmí vést více než dva psy. Pokud chce nechat přezkoušet více než dva psy, musí s sebou přivést chovatele psů, který mu nadpočetné psy převezme.

 

 

§ 9

Pokud zkušební rozhodčí nebo jiný funkcionář pořadatele zjistí, že se některý z psovodů chová nekorektně nebo rušivě nebo se pokusí získat s použitím nepovolených prostředků výhodu pro sebe nebo svého psa, bude zkušebním rozhodčím z dalšího průběhu zkoušek vyloučen. Důvody vyloučení je nutné uvést v protokolu ze zkoušek.

 

§ 10

1. Zkoušky se provádějí zásadně ve skupinách. V jedné skupině se provádí zkoušky kokršpanělů a amerických kokrů. Další skupina zahrnuje zkoušky ostatních ras Španělů, další skupina Německé křepeláky a jiné slídiče.

2. Pokud nelze skupiny zkoušet paralelně,  je nutné stanovit pořadí losem.

3. Pořadí zkoušených psů v jedné skupině se určuje losem.

4. Pokud počet psů neumožňuje rozdělení do skupin, stanovuje se pořadí rovněž losem.

5. Pořadí zkušebních disciplín určuje dle svého uvážení vedoucí zkoušek.

 

 

§ 11

Potvrzení čekatelství F.C.I. předpokládá, že bylo zkoušce přítomno celkově / ve skupině alespoň 6 psů.

 

 

§ 12

1. Platí zásadně pořádkové předpisy zkušebního řádu pořadatele za předpokladu, že nejsou v rozporu s ustanoveními F.C.I.

2. V následujících bodech nejsou možné žádné výjimky:

a) Dodatečné přihlášky nesmí být přijaty.

b) Poplatek za psa se rovná odstupnému.

c) Nominace se stávají platnými teprve po zaplacení poplatku za psa. Zahraniční účastníci mohou zaplatit poplatek za psa před začátkem zkoušek, musí tak učinit u všech nahlášených psů.

 

 

 

§ 13

1. F.C.I. mohou být pro potvrzení čekatelství navrženi pouze psi, kteří získali první cenu. Pokud bude přiznáno několik prvních cen, může být F.C.I. navržen pro potvrzení čekatelství nejlepší ze psů, kteří získali první cenu. Druhému nejlepšímu psovi s první cenou lze přiřknout rezervní čekatelství.

2. U návrhu na potvrzení čekatelství je nutné rozlišovat jednotlivé skupiny. Stejně platí pro rezervní čekatelství.

3. Pokud počet zkoušených psů neumožnil rozdělení do skupin, musí kolegium rozhodčích při svém rozhodování o návrhu na potvrzení čekatelství, rovněž u rezervního čekatelství, zohlednit obzvláště výkony v disciplíně „nahánění“.

 

 

§ 14.

1. Pro přiznání první ceny jsou rozhodující ustanovení zkušebního řádu, podle kterých byl pes zkoušen. Pes přitom musí být zkoušen minimálně v disciplínách

 

Slídění

Nahánění,

Přinášení srstnaté,

Přinášení pernaté,

Vodní práce bez kachny,

Přinášení kachny z hlubokého rákosí,

Práce na barvě na řemeni a celková poslušnost.

 

 

2. Kromě disciplíny „nahánění“ musí pes minimálně v dalších 4 disciplínách prokázat výkonnost zasluhující hodnocení známkou 4 nebo hodnocení odpovídající známce 4. Ve třech z hodnocených disciplín lze pro čekatelství zohlednit i výkony zasluhující známkou 3 nebo hodnocení odpovídající známce 3. Předpokladem však vždy je, že pes obstál zkoušky s první cenou a prokázal hlasitost.

 

 

§ 15

Jako doplněk ustanovení vlastního zkušebního řádu svazu nebo spolku musí pořadatel a zkoušení psi splnit podmínky pro disciplíny uvedené v par. 14 resp. Je nutné postupovat níže popsaným způsobem:

 

a) Slídění

Pes musí plánovitě prohlédnout terén tak, aby mohla být zvednutá zvěř účinně střelena. Zdravou zvěř může pes pronásledovat pouze krátce. Musí být zjevná zvladatelnost psa. Zkouška musí probíhat v obtížném, ale spolehlivě přehledném terénu.

 

b) Nahánění

Pes musí být zkoušen ve dvou minimálně deset minut trvajících cyklech. V obou cyklech musí prokázat rozsáhlé, řádné, rychlé a čisté hledání. Nalezenou zvěř musí pes hlasitě pronásledovat. Od spárkaté zvěře se musí při opuštění houští nechat odvolat. Terén pro nahánění musí plně vyhovovat požadavkům, které jsou kladeny na tuto hlavní disciplínu práce před střelbou.

Musí se na něm nacházet nízká zvěř a musí být dostatečně veliký. Navíc musí být zajištěno, aby mohl pes ukázat výkon nezávislý na psovodovi.

 

c) Přinášení srstnaté

Na vlečku pro kokry a americké kokry se používá dospělý králík. Pro ostatní slídiče pak zajíc těžký minimálně 3 kg.  Délka vlečky činí jednotně 300 m. Pro přinesení králíka resp. Zajíce je u všech ras Španělu nutné vycházet z jednoho odborného jakostního součinitele. Vlečka může být tažena na otevřené ploše nebo v krytině (ne v prostoru pro nahánění), podmínky však musí být pro všechny zkoušené psy stejné. Nepřinesení nalezené zvěře nebo ignorování položené zvěře vylučuje z dalšího průběhu zkoušky. Nesmí být přiznána cena.

 

d) Přinášení pernaté

   Zkouška může probíhat: 

  1. formou hledání volně položené zvěře nebo

  2. po tažení vlečky

 

Platí zásadně podmínky zkušebního řádu pořadatele. Aby se zabránilo, že bude mít rozdílný druh zkoušky vliv na přiznání nebo přiřazení ceny, platí pro oba druhy zkoušky jeden odborný jakostní součinitel a sice ten, který je vykázaný ve zkušebním řádu pořadatele. Nezávisle na druhu zkoušky je nutné zohlednit, že nepřinesení nalezené zvěře nebo ignorování položené zvěře vylučuje z dalšího průběhu zkoušky. Nelze přiznat cenu.

 

e) Vodní práce bez kachny

V této zkušební disciplíně musí pes prokázat svou zvladatelnost, chuť do hledání, výdrž a poslušnost.

Opakované opuštění vody nebo / a pásu rákosí bez zjevného důvodu musí zkušební rozhodci kriticky zaznamenat.

Předpokladem pro zkoušku je dostatečně široký pás rákosí a hluboká voda.

 

f) Přinášení kachny z hlubokého rákosí

Nezávisle na druhu provedení této zkušební disciplíny na základě ustanovení zkušebního řádu pořadatele je nutné dodržovat následující:

1. Vhození mrtvé kachny nesmí pes ani jeho psovod vidět

2. Pes nesmí za břehu vidět kachnu ležící ve vodě.

3. Pes se nesmí na základě výstřelu provedeného na kachnu vyplašit. Pokud se vyplaší, nesmí mu být přiznána 1. cena.

4. Nepřinesení kachny nebo ignorování kachny ležící ve vodě vylučuje z dalšího průběhu zkoušek. Nesmí být přiznána cena.

 

g) Práce na barvě na řemeni

V souladu s vysokou kvalitou této mezinárodní zkoušky musí být v této zkušební disciplíně splněny následující podmínky:

1. Pro založení pobarvené stopy smí být použita pouze barva zvěře.

2. Délka stopy musí činit minimálně 500 metrů.

3. Pro založení stopy nesmí být použito více než čtvrt litru zvířecí krve.

 

h) Všeobecná poslušnost

Vedle výkonu v různých  poslušnostních disciplínách má pro honební použitelnost psa podstatný význam jeho všeobecná poslušnost. Zvladatelnost, radostné a okamžité plnění příkazů, klidné chování vůči jiným psům, obzvláště když pracují, chování na vodítku a chování u spárkaté zvěře jsou měřítkem všeobecné poslušnosti. Výtečné výkony v jednotlivých poslušnostních disciplínách nesmí mít větší váhu než hodnocení v disciplíně „Všeobecná poslušnost“. Je úkolem zkušebních rozhodčích sledovat chování psa pokud možno během celých zkoušek a zohlednit je při hodnocení.

 

Včetně změn schválených valnou hromadou v Acapulcu.

 

30. května 1985

 

 


 

cc