cc


Mezinárodní zkoušky pro lovecké psy podle
normativů FCI ve smyslu platné legislativy


ÚVOD:

Česká republika je členským státem Mezinárodní kynologické federace (dále jen FCI). Svým členstvím v této organizaci se zavázela respektovat jí vydaná pravidla, která musí respektovat všechny členské země (tj. i všechny subjekty, zabývající se v těchto členských státech kynologií; pokud je ve členské zemi subjekt, který se zabývá kynologií, aniž by byl členským subjektem FCI a respektoval jí stanovená pravidla, jedná se o subjekt tzv. „disidentský“). Mezinárodní normativy FCI, vztahující se k výkonu loveckých plemen (tzv. „pracovní zkoušce“), jsou sestavovány kynologickými odborníky z různých členských zemí a následně schvalovány Generálními zasedáními FCI. Jedná se tedy o plnohodnotná pravidla, která jsou povinny respektovat všechny členské země. Současná situace v České republice, která byla v období společného státu (Československo) jedním ze zakládajících členů FCI, se jeví jako odporující výše stanoveným pravidlům. I když se také státní legislativa přímo v dikci „Zákona o myslivosti (č. 449/2001 Sb. a 59/2003 Sb)“ odvolává na normy FCI (...zkoušek se mohou účastnit pouze plemena, uznaná FCI…), skutečné respektování závazků, vyplývajících z členství v FCI, zde v praxi neexistuje.  Svědčí o tom následující praxe:

- Státní legislativa (zákon o myslivosti a jeho prováděcí vyhláška) ve své dikci stanovují, za jakých podmínek lze psu přiznat status „lovecky upotřebitelného psa“. Ani zákon o myslivosti, ani jeho prováděcí vyhláška se nezabývají jmenovitým výčtem zkoušek, při nichž může pes tento status získat, hovoří o disciplínách (loveckých výkonech), jejichž splněním pes získává kvalifikaci „lovecky upotřebitelného psa“ ve smyslu platné legislativy.

- V dosavadní praxi však přistoupila zatím jediná „pověřená organizace k provádění zkoušek lovecké upotřebitelnosti“, tedy Českomoravská myslivecká jednota, k úpravě, která není v souladu ani s dikcí zákona, ani s povinnostmi ČR, vyplývajícími z našeho členství v FCI. Pro přiznávání zmíněného statusu si vytvořila vlastní soubor zkoušek, které vycházejí z požadavků zákona (mnohdy je však přesahují), aniž by však respektovala mezinárodně platné normativy FCI.

- Další skutečností je, že tato „pověřená organizace“ (ČMMJ) není členským subjektem FCI. Z toho vyplývá, že ani nemůže organizovat zkoušky loveckých psů podle mezinárodních pravidel FCI a přidělovat při nich mezinárodně platné tituly (CACIT, Res.CACIT). 

 

ŘEŠENÍ:

Aby se naše kynologie nevystavovala riziku opětovné ztráty členství v FCI (k první ztrátě došlo po rozdělení společného státu a stálo to hodně námahy, aby členství bylo znovu získáno), musí dojít v této oblasti k nápravě. Je nezbytné respektovat mezinárodně platná pravidla FCI pro výkon loveckých plemen a přiznávat psům status „lovecké upotřebitelnosti“ i v případě, že úspěšně splní (obstojí) podmínky dané těmi zkušebními řády FCI, které vyhoví dikci naší legislativy. Je třeba zjednat nápravu i v organizování soutěží se zadáváním titulů FCI (CACIT a Res.CACIT). Organizátorem těchto soutěží může být pouze členský subjekt FCI – v ČR se jedná o členské subjekty ČMKU. Rovněž výkony psů posuzující osoby (rozhodčí) musí prokázat znalost normativů FCI. Jejich způsobilost k výkonu funkce rozhodčího na soutěžích, organizovaných podle normativů FCI nelze V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PODMIŇOVAT ČLENSTVÍM V NEČLENSKÉ ORGANIZACI FCI, JAKOU JE ČMMJ.

 

Výčet zkoušek (soutěží), při nichž psi splňují podmínky, dané zákonem pro přiznání statusu „lovecky upotřebitelný pes“:

OHAŘI:
- Field Trial – podzimní (s přinášením zvěře), označovaný rovněž jako FT-GT (Gibier Tiré);
- Mistrovství světa ohařů – praktický lov (Championnat Mondiale des Chiens d‘Arret – Chasse Pratique);
- Polní a vodní zkouška;
- Zkouška všestrannosti.

RERIEVŘI
- Field Trial retrievrů.

LOVEČTÍ ŠPANĚLÉ
- Fiels Trial anglických loveckých španělů.

 

Pro další kategorie loveckých plemen (norníci, honiči) nebyly zkušební řády FCI dosud přeloženy.

Lze uvažovat i přiznávání lovecké upotřebitelnosti při soutěžích Svatého Huberta (Pohár Svatého Huberta, MS Svatého Huberta) v kategoriích ohaři a angličtí lovečtí španělé. Psi při nich podávají stejně hodnotné lovecké výkony, jako při zkouškách FCI (praktický lov), avšak pořadatelem soutěží Sv. Huberta není FCI. 

 

 


Převzato ze stránek KCHLS http://www.kchls.cz/

 

cc