cc


Mezinárodní pravidla pro zkoušky
anglických loveckých španělů (pravidla A)


S přidáním posledního paragrafu článku 24, v předchozím vydání vynechaném.

Čl.1 Tyto zkoušky si kladou za cíl vyhledat elitních jedinců vhodných pro chov, kteří se budou vyznačovat výborným nosem, stylem, pohybem, odolností, snadnou cvičitelností a schopností podržet si již jednou naučené, schopností předávat tyto kvality dalším velkým trialerům a četným prvotřídním loveckým psům.

Čl.2 Tyto zkoušky se vyznačují tím, že se mohou pořádat pouze v době lovecké sezony, při lovu na divokou zvěř a každému psovi je při nich střelena během jeho rozběhu zvěř. Žádný mezinárodní Field Trial nebude moci být uspořádán na jinou, než na divokou zvěř. Divokou zvěří se rozumí ta, která se narodila v přírodě a potom také ta, která byla do přírody vysazena před koncem srpna. V žádném případě není možné, aby pro potřeby FT byla vysazena zvěř, ani s určitým časovým předstihem (několik dní před konáním zkoušky).

 

 

ORGANIZACE

Čl.3
Soutěže se mohou účastnit pouze psi čistokrevní, zapsaní nebo schopní zápisu v plemenných knihách, uznávaných FCI.

Čl.4
Při zkouškách jsou otevírány dvě kategorie, jedna pro anglické kokršpaněly a druhá pro ostatní španěly. Jestliže se zkoušky obou kategorií nemohou konat současně, organizační výbor losuje jejich pořadí. Všichni španělé mohou soutěžit společně v případě, že není dostatek přihlášek do jedné z kategorií. Potom bude ovšem také udělován jenom jeden titul CACIT pro vítězného psa, pokud prokáže svoje mimořádné kvality.
 

Čl.5
K účasti na zkouškách jsou připuštěni psi podle článku 3. Vzhledem k obtížným podmínkám nedostatečného zazvěření v Evropě, každá země se může svobodně rozhodnout limitovat zkoušky, na kterých je zadáván titul CACIT podle vlastních podmínek zazvěření, s tím, že zásady této limitace (omezení) budou uvedeny v propozicích soutěže.
 

Čl.6
Podmínky, stanovené těmito pravidly, musí být přesně dodržovány, především v následujících bodech:

a) pokud je soutěž rozdělena na více skupin, rozdělení psů do jednotlivých skupin se děje následovně: žádný majitel, cvičitel nebo vůdce nesmí na organizátorech vyžadovat, aby jeho psi byli rozděleni do více jak dvou skupin, i kdyby měl pomocníka, který by mohl předvádět jeho jménem v další skupině;

b) předvádění háravých fen je formálně zakázáno;

c) uzávěrka přihlášek: žádná přihláška nemůže být přijata po datu uzávěrky;

d) žádný startovní poplatek se nevrací, pokud nebyla neúčast v soutěži pořadatelům oznámena nejméně pět dní před konáním soutěže;

e) přihlášky budou neplatné, pokud nebudou doplněny potvrzením o zaplacení startovního poplatku. Zahraniční účastníci mohou výstavní poplatek uhradit na místě před započetím soutěže a musí uhradit startovné za všechny přihlášené psy, ať jsou na místě přítomni či nikoliv, s výjimkou těch, kteří splňují podmínku uvedenou v bodě d);

f) háravé feny mohou být odvolány, aniž by za ně mohl nastoupit jiný pes; žádná další záměna startujících psů není dovolena;

g) vůdce nebo soutěžící, který odmítne uhradit startovné, nebude připuštěn k soutěži v téže kategorii stejný den.

 

Čl. 7
K soutěži nebudou připuštěni psi kousaví, psi podezřelí z nakažlivé choroby, psi v majetku diskvalifikovaných osob anebo majitelů, kteří jsou členy společností nebo organizací neuznávaných FCI.

 

Čl.8
Během konání soutěže se musí psi stále nacházet na místě k tomu určeném a být stále k dispozici rozhodčím, jinak mohou být vyloučeni.

 

Čl.9
Organizátoři si vyhrazují právo zrušit soutěž a vrátit přihlášky.

 

Čl.10
Přiznané tituly nebudou uznány FCI v případě, pokud se soutěže zúčastní méně jak 6 psů.

 

Čl.11
Rozdělení psů do jednotlivých skupin provedou organizátoři, zatímco pořadí, v jakém nastoupí v rozbězích, bude provedeno losováním.

 

 

Pořádková opatření

Čl.12
Co se týká všeobecných předpisů, jsou v platnosti předpisy země, v níž soutěž probíhá, pokud ovšem nejsou v rozporu s předpisy FCI.

 

 

PŘEDVÁDĚNÍ

Čl. 13
Žádný pes nesmí mít během předvádění korekční aparát (el. obojek).

 

Čl.14
Vůdce se musí za všech okolností řídit pokyny rozhodčích, hlasité povely nebo píšťalku musí používat jen s velkou obezřetností.

 

Čl.15
Pokud práce psa není evidentně nedostatečná anebo neudělá vylučující chybu, musí být zkoušen nejméně po dobu 15 minut. Po skončení prvního kola má rozhodčí možnost povolat psy tolikrát a na tak dlouho, jak je to pro rozhodčí nezbytné.

 

Čl.16
Každou skupinu posuzují dva rozhodčí. V případě vyšší moci lze využít jako druhého rozhodčího asistenta (pomocníka), který je dostatečně zkušený.

 

Čl.17
Rozhodčímu musí být k dispozici dva oficiální střelci. Všeobecně platí, že střelci musí respektovat pokyny rozhodčího. V každém případě mají ulovit první kus, který se zvedne, dále pak jen ten kus, který je psem označen. Pro každý ulovený kus je pes poslán, aby jej přinesl.

 

Čl. 18
Psi musí prohledávat podle možností terén z poloviny pokrytý (středně zarostlý) a různorodý. Rozhodčí mají vyhrazenu možnost vyžadovat práci psa i v hustě zarostlém terénu, aby mohli zkontrolovat stupeň vycvičenosti psa.

 

Čl.19
Rozhodčí musí při hodnocení přihlížet k vrozeným schopnostem a charakteristickým vlastnostem každého plemene; navíc musí brát v úvahu: loveckou inteligenci, hledání, které je v souladu s terénními podmínkami a je ve vzdálenosti loveckého dostřelu, pohyb živý a rychlý a ve stylu plemene, vášnivou a vytrvalou akci, spolupráci psa a vůdce, musí vyzkoušet kvalitu nosu buď na stopě anebo v dobrém větru, přesnost a rychlost při práci na stopě, klid při vzletu čí ubíhání zvěře, která vyběhla spontánně nebo byla záměrně vyražena, lhostejnost k výstřelu, stejně tak nezájem o zvěř, která není určena k ulovení, pozornost po výstřelu na zvěř, rychlost a přesnost při lokalizaci místa dopadu uloveného kusu, vytrvalost při dohledávání postřelené zvěře, rychlost při úchopu mrtvé zvěře, rychlé přinášení s jemným stiskem, stejně tak v poli, jako z vody, odolnost při námaze, odvahu překonávat překážky.

 

Čl.20
Chyby, které mají za následek vyloučení jsou následující:

- Nechuť hledat; zvláštní pozornost je třeba věnovat vyloučení psů, kteří nezabírají při hledání dostatečný prostor, což svědčí buď o fyzické nedostatečnosti, nebo chybějící lovecké vášni. Je třeba rovněž dávat pozor na psy, kteří pobíhají, ale ve skutečnosti nehledají zvěř.

- Nedostatek chuti vyhledat zvěř a lovecké vášně; lovecký španěl musí být plný vášně (doslova „dábelský“), jeho odvaha mu umožňuje chtít a také skutečně najít veškerou zvěř, která je v terénu přítomná.

- Pohyb neodpovídající stylu plemene.

- Zřetelné chyby inteligence.

- Strach z výstřelu a ze zvěře.

- Vyhánění zvěře mimo dosah výstřelu (mimo loveckou vzdálenost).

- Chyby v poslušnosti.

- Špatný nos.

- Bezdůvodné štěkání nebo hlášení v místě, kde nebyla zvěř.

- Chyby v přinášení, ať v poli či z vody, rovněž tak při přinášení zvěře, která nebyla přímo určena pro vypracování psem, ale nebyla dohledána jiným psem, mačkání.

 

Čl. 21
Psi musí být vedeni tak, jek je to obvyklé při lovu, je dávána přednost k jejich usměrňování signály, příliš časté povely, ať již hlasem či píšťalkou, budou hodnoceny jako chyba v poslušnosti. Během hledání a přinášení musí vůdce zůstat v blízkosti rozhodčího, aby mohl sledovat jeho pokyny. Rozhodčí má právo vyzvat vůdce, aby nechal psa dohledat ulovenou zvěř, která byla střelena, aniž by ji pes vypracoval anebo aniž by ji viděl padnout. Pes musí přinášet bez zbytečných průtahů a zvěř donést až k nohám vůdce.

 

Čl.22
V každém případě, aby pes mohl být klasifikován, musí přinášet korektně. Musí také pracovat a udělat bod alespoň na jednom kusu zvěře. Přinášení zajíce je povinné pro anglické špringršpaněly. U anglických kokršpanělů chyba v přinášení zajíce nemá za následek vyloučení, splnění tohoto aportu je zaznamenáváno jako pochvalná poznámka.

Chyba v přinášení postřelené zvěře nemá za následek vyloučení, pokud se ji pes alespoň snažil nalézt, prokázal, že nalezl stopu a tuto sledoval na větší či menší vzdálenost. Rovněž dohledání postřelené zvěře je zaznamenáváno jako pochvalná poznámka. Chycení zvěře, která se nemůže pohybovat, není chápáno jako chyba.

 

Čl. 23
Zkoušení přinášení během soutěže způsobem „za studena“ je dovoleno pouze v případě zásahu vyšší moci. Než se přistoupí ke zkoušení „za studena“, je žádoucí dát možnost psovi, aby splnil přinášení během lovecké akce. Pokud chybí čas, terén nebo zvěř a není možné splnit přinášení teplé zvěře, přistoupí se k přinášení studené zvěře BĚHEM LOVECKÉ AKCE.
Zvěř bude umístěna do terénu, aniž by ji pes viděl, do vzdálenosti 20 -30 metrů od něj. Pes bude terén prohledávat jako při běžné lovecké akci. Po výstřelu bude vyslán k přinášení. Doba dohledávání nemá žádný význam a v žádném případě není kriteriem hodnocení. Pokud pes hledá aktivně, je mu dovoleno pokračovat. Pokud je třeba vyzkoušet přinášení za studena u více psů, každému bude položen jeden kus do jemu přidělené části terénu.

 

Čl. 24
Pro přidělení titulu CACIT na Field Trial, je nutno mít již splněnou zkoušku z přinášení z vody během trvající lovecké sezony (což se počítá od prosince do března), absolvování této zkoušky v jiné části roku je neplatné.

Každá země by měla organizovat zkoušku z přinášení z vody pokud možno během Field Trialu na počátku sezony (od 1. září).

Zkouška z přinášení z vody je posuzována dvěma rozhodčími s aprobací pro posuzování FT se zadáváním titulu CACIT pro lovecké španěly.

Podmínky pro zkoušku přinášení z vody:
a) přinášení se zkouší na kachně čerstvě usmrcené

b) rozhodčí dbají na to, aby všichni psi měli stejné podmínky, které se budou co nejvíce blížit požadavkům níže uvedeným:
- přinášení se provádí z hluboké vody, ve které musí pes plavat na vzdálenost několika metrů
- vstup do vody musí být pozvolný, aby tam pes nemusel skákat nebo se ponořit
- kachnu bude do vody házet všem psům jedna a táž osoba a vhodí ji do vzdálenosti 7 – 10 metrů od břehu (v případě přinášení z řeky kachna bude vhozena dostatečně vysoko proti proudu, aby doplavala v momentě přinášení před psa)
- v momentě hození kachny bude vystřeleno
- pes může jít do vody, jakmile kachna byla vhozena
- jedno přinesení musí být realizováno do minuty, vůdce může psa slovně pobízet, pobízení musí zůstat v rozumných mezích

Pokud je již pes ve vodě a okolnosti mu zabrání vidět, kde se nachází zvěř, je povoleno mu při její lokalizaci napomoci vhozením několika předmětů.

 

 

KLASIFIKACE

Čl. 25
Aby mohlo být dosazeno ohodnocení (klasifikace), nesmí být udělána žádná hrubá chyba.  Pro obdržení titulu CACIT musí pes předvést vynikající práci bez jakékoli chyby.

Čl. 26

Ocenění C.Q.N. (Certificat de Qualités Naturelles) může být přiznán psu pouze v případě, že pes má vynikající vrozené kvality (včetně přinášení), udělal dobrý bod, který však nemohl být klasifikován pro výcvikovou nebo tréninkovou chybu.

Čl. 27
Jestliže je uděleno více titulů CACT ve stejné kategorii (variantě), proběhne mezi oceněnými psy baráž. Použije se skutečný lovecký terén vhodný při španěly, tzn. terén křovinatý, dávající možnost prokázat vrozené kvality odvahy a vytrvalosti v obtížném terénu a také pohyb v normálním loveckém terénu.

 

 


Převzato ze stránek KCHLS http://www.kchls.cz/

 

cc