cc


ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI ZKOUŠKÁCH LOVECKÉ UPOTŘEBITELNOSTI NEBO SVODU LOVECKÝCH PSŮ


Čl. 1 Název sídlo žadatele

(1) Tento řád ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti nebo svodu byl zpracován a je určen pro Českomoravskou mysliveckou jednotu, se sídlem Jungmannova 25, 115 25 Praha 1 (dále jen ČMMJ), IČ 00443174, tel. 224 948 456, fax. 224 948 459.

(2) Uvedený žadatel ČMMJ jako pořadatel zkoušek lovecké upotřebitelnosti nebo svodu loveckých psů v souladu s ustanoveními zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydává po projednání a schválení Ústřední komisí pro ochranu zvířat tento ,,Řád ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti nebo svodu loveckých psů“ (dále jen ,,Řád“).


 

Čl. 2 Účel a cíle Řádu

(1) Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky zvířat a pravidla k předvádění zvířat na zkouškách lovecké upotřebitelnosti nebo svodu podle současných požadavků na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu. Řád se týká jarních svodů a zkoušek z výkonu loveckých psů: ohařů, loveckých slídičů, retrieverů, teriérů, jezevčíků, honičů a barvářů. Na základě zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti jsou zkoušky lovecké upotřebitelnosti povinné pro výkon práva myslivosti a zajištění povinných počtů psů pro myslivecká sdružení.

(2) Tento Řád neumožňuje použití zvířat pro přípravu a provedení triků nebo výkonů v divadelním a varietním představení, filmu, televizním programu nebo podobném veřejném představení.

(3) Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat.


 

Čl. 3 Pořadatel zkoušek z výkonu loveckých psů nebo svodu

(1) Odpovědná právnická osoba, která jako pořadatel odpovídá při přípravě a průběhu jednotlivých zkoušek z výkonu loveckých psů (dále jen zkoušek) nebo svodu za dodržování a kontrolu Řádu a zabezpečení ochrany a péče o zvířata, je ČMMJ, která je zajišťuje na základě vyhlášky č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti a Pověření č. 1/2002 k organizování zkoušek psů z výkonu MZe ČR s účinností od 1. 7. 2002 schváleno pod č. j. 6725/2002-5005. V rámci ČMMJ mají právo organizovat svody a zkoušky tyto složky: a/ okresní myslivecké spolky (dále jen OMS) v obvodu jejich územní působnosti, b/ sekretariát ČMMJ, pokud z rozhodnutí Myslivecké rady ČMMJ zabezpečuje vrcholnou celostátní kynologickou akci.

Pokud je klub chovatelů loveckých psů kolektivním členem ČMMJ, pak zkoušky příslušného plemene psů pořádané pro členy tohoto klubu organizuje klub ve spolupráci s OMS, v jehož územním obvodu se tyto zkoušky mají konat.

Odpovědná osoba bude uvedena v žádosti na jednotlivé zkoušky nebo svod psů, která se předkládá orgánům veterinární správy a následně obci. Odpovědná osoba je statutárním zástupcem OMS.

(2) ČMMJ je osobou zodpovídající za dodržování ustanovení tohoto řádu. Jelikož není sama fyzickou osobou odpovídá při přípravě a průběhu zkoušek nebo svodu za uvedené povinnosti, jmenuje konkrétní fyzickou osobu („pořadatele“), který za tyto povinnosti odpovídá.

(3) Odpovědná osoba, předkládá žádost o stanovení veterinárních podmínek pro zkoušky nebo svodu při mezinárodních akcích Státní veterinární správě ČR (SVS ČR)a při akcích národních nebo regionálních Městské veterinární správě v Praze nebo krajské veterinární správě, místně příslušné podle místa konaných zkoušek nebo svodu. V žádosti o pořádání zkoušek nebo svodu uvede:

     a) název a sídlo odpovědné osoby,
     b) jméno, příjmení, datum narození pořadatele, který odpovídá při přípravě a průběhu zkoušek nebo
         svodu za  dodržování a kontrolu Řádu a zabezpečení ochrany a péče o zvířata,
     c) dobu a místo konání zkoušek nebo svodu, 
     d) druh, pohlaví a věkové kategorie zvířat, které se zúčastní zkoušek nebo svodu. 

Součástí žádosti je prohlášení o platnosti tohoto Řádu.  Po stanovení veterinárních podmínek a odsouhlasení prohlášení o platnosti Řáduje předkládána žádost o souhlas s pořádáním zkoušek nebo svodu místně příslušné obci.

(4) Odpovědná osoba při zkouškách nebo svodu určí za pořadatele pouze osobu s takovými

teoretickými a praktickými znalostmi o zvířatech, aby byla schopna: a) rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu loveckých psů a zvěře,  b) zjistit změny v chování loveckých psů a zvěře, c) určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody loveckých psů a zvěře,  d) kvalifikovaně manipulovat s loveckými psy a zvěří, e) organizačně zabezpečit ochranu zvířat při pořádání veřejného vystoupení nebo svodu.


 

 

Čl. 4 Zvířata, která se zkoušek nebo svodu účastní

(1) Řád se vztahuje na dále uvedený maximální počet psů a zvěře na zkouškách. Zkoušek se může zúčastnit maximálně 24 zvířat. 

(2) Ke zkouškám nebo svodu lze používat jen psy a zvěř zdravé a v dobré kondici. Po přehlídce a veterinární prohlídce jsou ze zkoušek vyloučeni:
a/ psi, nemocní, poranění, slepí nebo hluší, podvyživení a zesláblí. Pes, který je léčený, se může
zúčastnit pouze po vyšetření veterinárním lékařem a s jeho souhlasem; b/ feny březí více jak 30 dnů, feny do 50 dnů po porodu a háravé feny, březí a kojící lišky;
c/ pes, na kterém byl proveden zákrok (§ 4 odst. 1 písm. g) zákona na ochranu zvířat proti týrání) měnící vzhled (zejména pes s kupírováním ušních boltců);
d/ pes, který je pod vlivem zakázaných látek (doping), nebo kterého účastník (majitel) odmítl podrobit vyšetření, jež bylo při podezření z užití těchto látek požadováno k jejich zjištění;
e/ zvěř (lišky, kachny, bažanti), nemocná nebo poraněná, což posoudí přítomný veterinář;
f/ zvířata přepravená na zkoušky nebo svod nevhodným způsobem, přepravním prostředkem nebo za podmínek, které nejsou v souladu s tímto Řádem.

Zkoušek lovecké upotřebitelnosti se mohou zúčastnit psi po dosažení věku 10 měsíců, při zkouškách z bezkontaktního norování a zkouškách barvářů po dosažení 12 měsíců. Požadovaný věk musí psi dosáhnout den před konáním zkoušek. Zkoušek vloh, které nejsou zkouškami lovecké upotřebitelnosti, se mohou zúčastnit psi mladší 10 měsíců.

(3) Aktuální seznam psů, včetně údaje o počtu, původu a identifikaci psů používaných při zkouškách nebo svodu, je součástí žádosti předkládané orgánům veterinární správy.


 

Čl. 5 Způsob manipulace se zvířaty s popisem a charakteristikou činností prováděných se zvířaty

Zkoušky lovecké upotřebitelnosti psů a zkoušky vloh se řídí „Zkušebními řády pro zkoušky loveckých psů“ pro ohaře, lovecké slídiče, retrievery, teriéry, jezevčíky, honiče a barváře (viz příloha), které schválila Myslivecká rada ČMMJ a Sbor zástupců ČMMJ. Dále mezinárodními zkušebními řády pro lovecké psy vydanými a schválenými F.C.I. (Mezinárodní kynologická federace). Popisy všech disciplín jsou uvedeny v příloze – Zkušební řády pro zkoušky loveckých psů. Majitel nebo vůdce psa je povinen: a/ po celou dobu zkoušek nebo svodu mít psa pod svým dohledem, b/ zabezpečit pro svého psa napájení, případně krmení po celou dobu akce, c/ podílet se odpovídajícím způsobem na ochraně svého psa proti utrpení. 

Pořadatel je povinen podílet se na ochraně zvěře před utrpením. Odchyt zvěře (bažanti, kachny) v odchovnách ČMMJ probíhá standardním způsobem. Síťka umístěná na tyči, kterou se chytaná zvěř přikryje a umístí do přepravek. Před umístěním do přepravek se zkontroluje její zdravotní stav. Pes je při zkouškách na vodítku, do té doby, než je vypuštěn k určité disciplíně. Charakteristika činnosti prováděných se zvířaty podle popisu všech disciplín, které psi a zvěř absolvuji při zkouškách lovecké upotřebitelnosti, jsou uvedeny v přiložených zkušebních řádech pro zkoušky loveckých psů. Zkoušky se dělí na: a/ zkoušky vloh (ZV) nejsou zkoušky lovecké upotřebitelnosti, ale prokazují se na nich vrozené vlohy a slouží ke kontrole dědičnosti. Tento druh zkoušek mohou absolvovat plemena ohařů, loveckých slídičů, teriérů, jezevčíků a honičů. Na těchto zkouškách se zvěř nepoužívá. U ZV retrieverů se používá usmrcená zvěř; b/ field trials (FT) – polní práce anglických ohařů, kde se zkouší vrozené vlohy anglických ohařů, hlavně hledání a vystavování. Zkoušek se mohou zúčastnit všechna plemena ohařů. Na těchto zkouškách se zvěř nestřílí a ani se nepoužívá zvěř usmrcená; c/ podzimní zkoušky (PZ) kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro dohledání a přinášení drobné zvěře. Podzimních zkoušek se účastní plemena ohařů, loveckých slídičů, retrieverů, teriérů, jezevčíků a honičů. Zde se zkouší přirozený způsob honu na drobnou zvěř a v ojedinělých případech, kdy zde zvěř není, se vypouští zvěř živá (bažant). Psi se dále zkouší na předem usmrcené zvěři (zajíc, bažant a kachna); d/ lesní zkoušky (LZ) kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k dohledávání drobné zvěře hlavně v lesních honitbách a k dosledům spárkaté zvěře. Lesních zkoušek se účastní plemena ohařů, loveckých slídičů, retrieverů, teriérů, jezevčíků a honičů. Na LZ se zkouší pouze na předem usmrcené zvěři; e/ barvářské zkoušky (BZ) kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro lov a dosled spárkaté zvěře. Zkouší se v lesním porostu. Barvářských zkoušek se účastní plemena ohařů, loveckých slídičů, retrieverů, teriérů, jezevčíků a honičů. Na BZ se zkouší pouze na předem usmrcené zvěři spárkaté; f/ speciální zkoušky z vodní práce (VP) kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro lov vodní zvěře. Zkouší se na rozsáhlých vodních plochách. Vodní práce se mohou zúčastnit plemena ohařů, loveckých slídičů, retrieverů, teriérů a jezevčíků. Na VP se zkouší pouze na předem usmrcené zvěři; g/ všestranné zkoušky (VZ) kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro jakoukoli práci na povrchu. Všestranné zkoušky se konají v lese, na poli a ve vodě. VZ pro svoji náročnost se konají jako jedny z mála 2 dny. Na zkouškách se zkouší přirozený způsob honu na drobnou zvěř a v ojedinělých případech, kdy zde zvěř není, se vypouští zvěř živá (bažant). Psi se dále zkouší na předem usmrcené zvěři (liška, zajíc, bažant a kachna).

h/ zkoušky přinášení retrieverů (ZPR) kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro lov veškeré drobné zvěře. Zkoušky trvají 2 dny. Na ZPR se zkouší na usmrcené zvěři. Zkoušky se účastní pouze plemena retrieverů; i/ barvářské zkoušky honičů (BZH) kvalifikují psa k dosledu spárkaté zvěře se zvláštním zaměřením na náročný lov a dosled zvěře černé a vysoké. BZH se konají 1 den a zkoušek se mohou zúčastnit všechna plemena honičů, loveckých slídičů, teriérů a jezevčíků. Na BZH se zkouší na předem usmrcené zvěři (černá zvěř); j/ zkoušky honičů (ZH) kvalifikuje psa k lovu a dosledu spárkaté zvěře (vysoké a černé). ZH se konají 2 dny a zkoušek se mohou zúčastnit všechna plemena honičů, loveckých slídičů, teriérů a jezevčíků. Na zkouškách se zkouší přirozený lov zvěře (vysoké zvěře, černé zvěře, lišky a zajíce) a na předem usmrcenou zvěř; k/ individuální hlavní zkoušky slovenských kopovů (IZH-SK) se zkouší při společném lovu na černou zvěř. Zkoušky se skládají z vybraných disciplín, které se zkouší na ZH. IZH-SK se konají 1 den; l/ předběžné zkoušky barvářů (Pb) kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k dosledu jelení, daňčí a mufloní zvěře. Pb se konají 1 den a mohou se jich zúčastnit všechna plemena barvářů. Na zkouškách se zkouší na předem usmrcené zvěři; m/ individuální zkoušky barvářů (IHb) kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro dosled všech druhů zvěře spárkaté. IHb se zkouší při lovu zvěře spárkaté v případě, že je nutné zastřelený nebo postřelený kus dosledovat; n/ zkoušky z norování (ZN) kvalifikují psa pro práci pod zemí. ZN jsou bez kontaktu psa s liškou. Liška je v umělé noře za mřížkou. Ke zkouškám z norování je pořadatel povinen zajistit dostatečné množství lišek. Lišky musí být zdravé a vyhovovat veterinárním předpisům. Při zkoušce musí být používány nejméně 3 lišky, které se střídají po každém psu. Na zkouškách, kde je zkoušeno více než 10 psů, musí být na každou i jen načatou pětici použita další liška; o/ ostatní soutěže, které pořádají kluby chovatelů, se skládají z disciplín uvedených v příloze. 


 

Čl. 6 Zařízení, vybavení, pomůcky pro manipulaci, předvádění nebo jinou činnost se zvířaty

(1) Psi na zkouškách jsou vedeni na hladkém pracovním obojku tak, aby psovi nepůsobil bolest. 

(2) Je zakázáno používat donucovacích prostředků např. ostnatého obojku, elektrického obojku, stahovacího obojku bez mechanického omezení úplného zatažení smyčky.

(3) Vůdce nesmí psa trestat ani během zkoušek, ani v čase kdy nepředvádí.

(4) Držitel lišek je povinen zajistit pro lišky ustájení a jejich transport. Lišky jsou ustájeny po jedné v kotci, který má plochu minimálně 5 metrů čtverečních, s minimální výškou 1,5 metru. Dvě nebo tři stěny jsou plné, ostatní opatřené pletivem. Podlaha (přírodní) musí umožňovat čištění, dezinfekci i asanaci. Kotec musí být chráněn proti povětrnosti a umístěn tak, aby liška nebyla rušena jinými zvířaty a nepovolanými osobami. Pravidelná potrava se dává do pevných a čistých nádob. Kotec je též opatřen úkrytem s rozměry: šířka 40 cm, výška 50 cm a délka 70 cm.

(5) Bažanti se chovají v umělých odchovnách ČMMJ.

 

Čl. 7 Prostory, ve kterých se zkoušky nebo svod provádí 

(1) Pořadatel před přípravou zkoušek prohlédne prostor, kde se zkoušky budou konat, aby nedošlo ke zranění psů. Zkoušky loveckých psů se konají, buď v lese, na poli nebo ve vodě, nelze je konat v prostorách, kde zvířatům hrozí rizika utrpení např. místa s intenzivní chemizací, skládky odpadků, poblíž intenzivně využívaných komunikací.

(2) V mimořádných případech, kdy jsou zkoušky loveckých psů dvoudenní, je pes v kontaktu s vůdcem celou dobu zkoušek i v případě ubytování.

(3) Pořadatel v místě zkoušek nebo svodu před zahájením a v průběhu zkoušek nebo svodu zajistí vhodné místo ve stínu a kde je zamezen přístup osob, mimo osob pověřených, k odložení psů a zvěře, která se používá při zkouškách (lišky, kachny a bažanti).

(4) Při zkouškách bezkontaktního norování platí, že:
a) umístění dřevěných přepravek s liškami (čl. 8 - b. 2) při vlastní zkoušce z norování musí být  takové, aby byly lišky chráněny proti povětrnosti a umístěny v dostatečné vzdálenosti od nory. Přepravka na lišku nesmí být během práce psa umístěna v oploceném areálu umělé nory;
b) napájení lišek, které musí být prováděno v souladu aktuálními klimatickými podmínkami,  nejpozději vždy po 3 hodinách v takovém dostatečném množství, aby lišky netrpěly žízní;
c) aby prostor pro psy a lišky, kde zkoušky probíhají, minimalizoval riziko jejich poranění. Psi jsou po dobu zkoušek pod dozorem vůdce, který za svého psa zodpovídá. Pokud budou zjištěny závažné nedostatky, má rozhodčí povinnost vůdce se psem ze zkoušek vyloučit. Lišky jsou ustájeny v přepravkách mimo umělou noru, na klidném místě, aby se nestresovaly a neporanily se;
d) zabezpečení psů a zvířat před nepříznivým počasím a výraznými rozdíly v klimatických podmínkách. Před velkým teplem je pes odložen ve stínu s dostatkem vody, aby netrpěl žízní. Před deštěm je pes odložen pod přístřeší nebo do dopravního prostředku (auto vůdce).

Zvěř se zabezpečuje stejným způsobem jako psi.

 

 

Čl. 8 Přeprava zvířat na zkoušky nebo svod zvířat

(1) Přeprava zvířat musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 193/2004 Sb., o ochraně zvířat při přepravě.

(2) Zejména je nutno dodržovat následující zásady:
Držitel lišek je povinen zajistit pro transport dřevěné přepravní bedny s rozměry asi 30 x 35 x 80 cm. Čela jsou snímatelná, dna plná. Bedny musí být řádně větrané, a to otvory průměru 2 cm. Větrací otvory musí být minimálně 10 % celkové plochy přepravních beden. Liška nesmí být v přepravce déle než 24 hodin. Přeprava lišek a psů v uzavřených zavazadlových prostorech aut není dovolena. 
Kachny a bažanti jsou přepravovány v přepravkách po 1 kuse, aby měly možnost zaujmout přirozenou polohu. Bažanti se přepravují v typizovaných přepravkách pro živou drůbež s rozměry: 70 cm x 50 cm x 30 cm. Zvěř není v přepravkách tak dlouho, aby bylo nutné zajišťovat napájení.
Zvěř (kachny a bažanti) je použita při zkouškách lovecké upotřebitelnosti, kde je usmrcena zastřelením, aby mohl být pes vyzkoušen. 
Zkoušky jsou přirozeným způsobem lovu na drobnou zvěř.
Zvěř se vypouští ve zcela výjimečných případech.

(3) Zvířata lze přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou konstruovány tak, aby technicky zabezpečily pohodu zvířat, minimalizovaly možnost jejich zranění při přepravě, umožňovaly pravidelnou kontrolu stavu zvířat a jejich pohody a splňovaly technické požadavky a měly stanovené vybavení. Zvířata nesmí být ve tmě.

(4) V prostorech přepravních prostředků, v nichž jsou přepravována zvířata, se nesmí manipulovat s volným ohněm, nesmí být současně přepravovány předměty, které by mohly nepříznivě ovlivnit pohodu zvířat nebo poškodit jejich zdraví, zejména látky dráždivé a hořlaviny.

(5) Během vykládky a předvádění zvířat musí být se zvířaty zacházeno šetrně.

(6) Osoby, které se zvířaty manipulují, jsou poučeny zejména v oblasti zacházení se zvířaty. Poučení proti podpisu je uloženo u pořadatele.

 

 

Čl. 9 Veterinární péče a kontrola dodržování Řádu

(1) Pořadatel zabezpečí na zkouškách nebo svodu loveckých psů veterinární péči o psy a zvěř včetně poskytnutí první pomoci a zajištění odborné služby veterinárním lékařem, který na každé kynologické akci je trvale přítomen.

(2) Dozor nad ochranou zvířat jsou oprávněni vykonávat inspektoři Krajské veterinární správy, kteří se pořadateli prokáží služebním průkazem.

(3) Pořadatel je povinen poskytnout pracovníkům dozoru na ochranu zvířat potřebné doklady, informace, věcnou a osobní pomoc, nezbytnou k výkonu jejich činnosti, včetně předvedení zvířat na požádání na místo určené pracovníkem provádějícím dozor.

 

 

Čl. 10 Poučení osob o ochraně zvířat

(1) Pořadatel provede poučení osob, které se aktivně zúčastní veřejného vystoupení nebo svodu zvířat

o tom, jak mají manipulovat se zvířaty, připravovat pomůcky nebo jiné vybavení a seznámí je se zásadami zabezpečení pohody a ochrany zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcích předpisů a tohoto Řádu.

(2) Pořadatel zabezpečí zejména, aby: a) se zvířaty bylo zacházeno klidně a rozhodně a zvířata měla zabezpečenou pohodu, nebyla  drážděna nebo týrána a bylo minimalizováno riziko jejich poranění; b) nepovolané osoby, které nevykonávají službu, neměly přístup do prostor, kde je pečováno o zvířata, nebo kde je vyhrazen prostor pro veřejné vystoupení nebo svod; c) osoby manipulující se zvířaty přistupovaly k nemocnému či poraněnému zvířeti vždy se zvýšenou opatrností a aby zvláštní pozornost věnovaly přístupu ke zvířatům, která se projevují jako nebezpečná a při zacházení s nimi byly jištěny další osobou; d) při provádění speciálních úkonů, např. veterinárních zákroků, které provádí odborně způsobilá  osoba, byl na místě, kde se zákrok provádí, potřebný počet dalších poučených osob; e) osoby manipulující se zvířaty věnovaly zvýšenou pozornost zvířatům v situacích doprovázených hlukem nebo jinými negativními podněty, braly na vědomí skutečnost, že zvířata obvykle přicházejí do dosud nepoznaného prostředí, z různých skupin, nejsou na sebe navyklá, nebo mohou projevit obranné reakce, zvýšenou péči je třeba věnovat zvířatům poraněným; f) osoby manipulující se zvířaty byly informovány o opatřeních v případě mimořádných opatření (např. útěk zvířete mimo vyhrazené prostory, požár) a zabezpečily ochranu zvířat před utrpením a vznikem nebezpečných situací; g) všichni zúčastnění potvrdili, že byli pořadatelem seznámeni s předpisy na ochranu zvířat a tímto Řádem.

 

Čl. 11 Důvody k zastavení veřejného vystoupení nebo svodu

Pořadatel je oprávněn a povinen:

a) kontrolovat dodržování Řádu v místě jeho konání, vyžadovat od jednotlivých osob plnění povinností stanovených Řádem a při zjištění závad je povinen zjednat nápravu;
b) stanovit, aby zvířata, která svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo ostatních zvířat, byla vyřazena ze zkoušek nebo svodu;
c) zastavit konání zkoušek nebo svodu při výrazném zhoršení klimatických podmínek, které by ohrožovalo zdraví zvířete;
d) vyloučit zvíře z veřejného vystoupení nebo svodu v případě, že by se u tohoto zvířete projevily příznaky nemoci, stresu či jiné negativní příznaky, které by vedly k utrpení zvířete;
e) vyloučit zvíře pokud bylo použito při jeho činnosti zakázané vybavení nebo pomůcky.

 

 

Čl. 12 Platnost a účinnost Řádu

(1) Tento Řád je platný pouze ve znění schváleném Ústřední komisí pro ochranu zvířat; změny tohoto Řádu musí být projednány s Ústřední komisí pro ochranu zvířat a být schváleny.

(2) Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o schválení Ústřední komisí pro ochranu zvířat.

(3) Tímto Řádem se nahrazuje a ruší Zkušební řády pro zkoušky loveckých psů schválené rozhodnutím Ústřední komisí pro ochranu zvířat ze dne 9. 6. 1995.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Řád ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti nebo svodu loveckých psů byl schválen Ústřední komisí na ochranu zvířat na 88. zasedání dne 23. 2. 2006 pod č. j. 37243/2005-11020.

 


Převzato ze stránek KCHLS http://www.kchls.cz/

 

cc